Projecte David

Atenció socio-jurídica per a persones amb problemes penals i/o penitenciaris

Participants: persones adultes que necessiten d'orientació jurídica en matèria penal i/o penitenciària i suport personal i social que els ajudi en el seu procés d'inclusió. Tanmateix aquestes persones presenten altres problemàtiques derivades del consum de tòxics, derivades de discapacitats intel·lectuals o bé derivades de trastorns de salut mental.

E-mail: projectedavid@marianao.net

El Projecte David acull persones que tenen algun conflicte amb la justícia penal i penitenciària i que es troben en situació de vulnerabilitat social. A partir d'aquest moment realitzem les orientacions jurídiques oportunes i l'acompanyament socioeducatiu des d'una perspectiva integral, sempre pensant en la reinserció entesa com a procés orientat cap a la incorporació del subjecte a la societat. Les intervencions es realitzen de manera interna (als centres penitenciaris) i externament (medi obert).

INTERVENCIONS JURÍDIQUES

  •  Assessorament jurídic penal i penitenciari: informar de les possibilitats que la llei i els mitjans ofereixen en cada cas i, si escau, la realització d'escrits als Jutjats a demanda de la persona interessada.
  • Gestions telefòniques i acompanyaments personals: assistència a les vistes orals; ordenar les causes als Jutjats adients; coordinació amb els advocats d'ofici i particulars; coordinació amb els professionals de les dependències judicials i altres organismes relacionats amb la Justícia de Catalunya.
  • Proposta de Mesures Penals Alternatives, treballs en benefici de la comunitat, suspensions i substitucions de les penes privatives de llibertat, mesures de seguretat privatives i no privatives de llibertat.

INTERVENCIONS SOCIALS

  • Seguiment de l'evolució de la persona internada al centre penitenciari i coordinació amb els diferents treballadors socials assignats als interns vinculats al projecte.
  • Coordinació amb els professionals de tots els recursos de la Xarxa Comunitària i, més específicament, en l'àmbit de les toxicomanies i de salut mental.
  • Seguiment de Mesures Penals Alternatives
  • Seguiment educatiu i personalitzat: entrevistes periòdiques amb cadascuna de les persones ateses i/o amb les seves famílies.
  • Acompanyaments per realitzar tot tipus de gestions: laborals, administratives, mèdiques, socials...
  • Elaboració d'informes socials i de seguiment personal, com a suport dins del seu procés penal i penitenciari.