Política de protecció de dades

Les dades facilitades per vostè s'incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal del qual és responsable la FUNDACIÓ MARIANAO. La finalitat de la seva creació és l'administració de la documentació i de la informació referent als socis i donatius de la FUNDACIÓ MARIANAO en tots els seus projectes. Els destinataris de la informació són tots els serveis en els quals s'organitza la FUNDACIÓ MARIANAO, així com també les institucions públiques i privades oportunes per a la realització de les finalitats de FUNDACIÓ MARIANAO. Sobre aquest fitxer, vostè té els drets de consulta, rectificació i omissió que estableix la Lley Orgànica 15/1999 del 13 de desembre. Per exercir aquests drets, vostè es pot dirigir per escrit a: FUNDACIÓ MARIANAO C/ Girona, 30 08830 Sant Boi de Llobregat AUTORITZACIÓ Per la present AUTORITZO a la FUNDACIÓ MARIANAO per a què tracti les meves dades de caràcter personal en l'àmbit de la institució, el dels seus serveis, ens col·laboradors i institucions annexes, així com també realitzi al cessió dels mateixos als estaments oficials públics i privats oportuns per a la realització de les seves atribucions en cumpliment de les finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes del cessionari (FUNDACIÓ MARIANAO), d'acord amb el que disposa la Llei 15/1999 del 13 de desembre.