Mesures Penals Alternatives

Mesures Penals Alternatives

Participants: persones en situació de vulnerabilitat social, orientades al nostre servei des de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil

E-mail: direccio@marianao.net

Aquesta experiència de treball i suport socioeducatiu amb joves s'inscriu en el marc dels programes d'execució penal, previstos a la Llei orgànica 5/2000 com a marc de referència de la responsabilitat penal dels menors. La Fundació Marianao contribueix des de la seva expertesa i bagatge en el treball amb joves en situació de risc i conflicte amb la justícia, oferint els seus programes i projectes com a espais perquè joves infractors puguin desenvolupar accions o mesures penals alternatives.

Un exemple de referència és el programa de Centre de Dia de la Fundació Marianao, que esdevé una iniciativa oberta a la comunitat i contextualitzada en el territori, que treballa amb un caràcter integral i personalitzador en el model d'atenció als joves derivats. Els eixos principals de la intervenció són:

  • L'execució i el compliment íntegres de la mesura d'assistència regular al Centre de Dia.
  • Les accions individuals i grupals orientades a treballar la responsabilitat sobre el delicte i les seves conseqüències.
  • L'acompanyament educatiu del menor durant la mesura judicial i en finalitzar.
  • L'orientació personal com a estratègia per estimular processos adreçats a la construcció d'un projecte sociolaboral.
  • La intervenció amb les famílies.

Les activitats que es desenvolupen en el marc d'aquest programa tenen com a principal finalitat promoure el màxim desenvolupament d´autonomia personal i social, donant suport a totes aquelles competències orientades a promoure la integració i normalització del jove en la comunitat. Per aconseguir aquesta fita, els joves participen de forma habitual en activitats de caire educatiu de formació bàsica, formació professionalitzadora o bé en programes de suport i orientació a la inserció sociolaboral.