Comitè d'Ètica

Aquesta comissió es constitueix davant dels interrogants i dilemes ètics que es presenten en el dia a dia dels equips de la Fundació Marianao quant a situacions de complexitat en el procés d'intervenció social i educativa. Per ajudar i oferir suport, visions i recomanacions als nostres equips, es constitueix una comissió participada que ajudi i orienti en aquells casos i/o situacions que reclamen una visió interdisciplinària i polièdrica.

FUNCIONS

El Comitè d'Ètica té caràcter consultiu, per tant mai emetrà un informe de caràcter decisori o executiu. Només és un mitjà per oferir visions, recomanacions i ajudar a la reflexió dels seus membres en aquells àmbits que li són propis. Entre les funcions principals, s'assenyalen:

  • Elaborar informes, recomanacions o orientació sobre les respostes a oferir davant els casos concrets sobre els que es demani assessorament producte de l'aparició d'un conflicte ètic.
  • Recomanar l'el·laboració de protocols d'actuació per les situacions en les que apareixen conflictes ètics.

COMPOSICIÓ

La comissió d'Ètica s'estructura de la manera següent:

  • Un membre del Patronat de la Fundació Marianao
  • Director de la Fundació Marianao
  • 2 professionals de l'Àrea de Comunitat Educadora.
  • 2 professionals de l'Àrea d'Inclusió.
  • Persones de referència del circuit de violència de menors i de dona.
  • Un professional de l'àmbit del Dret.

CONTACTE

Els referents del Comitè d'Ètica són:

Daniel Osias Valverde en funcions de secretaria tècnica
comunitat@marianao.net

Josep Torrico Catalán, en funcions de coordinador
direcció@marianao.net