Beques escolars

Beques escolars i d’inserció laboral per a joves en risc d’exclusió social

Participants: infants i joves de 10 a 18 anys

E-mail: beques@marianao.net i bequesfm@marianao.net

L'objectiu principal és incentivar els adolescents per millorar o afavorir l'èxit escolar. A través d'un treball tutorial individualitzat s'acorda un pla de treball, on es pacten uns compromisos, i l'adolescent becat rep unes ajudes destinades a reforç escolar, roba, material escolar, menjadors escolars, etc.

Els beneficiaris de les beques són derivats per les escoles d'educació primària dels barris Marianao, Ciutat Cooperativa i de Serveis Socials.

Els adolescents que participen en el projecte tenen capacitats i motivacions per estudiar però per situacions sociofamiliars diverses tenen dificultats per continuar els estudis.

A causa que les beques són el resultat d'estudiar en cada cas el perfil del beneficiari, així com les necessitats específiques d'acord amb les motivacions, l'anàlisi d'aquestes variables determina la durada i l'import de la beca i s'ofereix una resposta personalitzada a les necessitats de cada infant i família.

La metodologia és una acció tutorial intensa amb el beneficiari durant la qual s'estableix, afavorint l'acollida i el diàleg, un clima emocional positiu per tal que la tutoria sigui un espai de comunicació.

El projecte ofereix 28 places a adolescents de 10 a 18 anys.