Acompanyament familiar personalitzat

Espais qualificats de suport individual i famíliar

Participants: persones amb necessitat d’acompanyament educatiu i/o psicològic pel que fa a temes familiars. Principalment pares i mares d’infants i adolescents de la Fundació Marianao.

E-mail: famílies@marianao.net

En l'acompanyament familiar s'ofereix un espai personalitzat per a cada família i es realitza un treball educatiu i/o psicològic, principalment amb les mares i els pares.

Les famílies poden vincular-se a través de l'equip educatiu d'infància o adolescència de la Fundació Marianao. Si hi ha places també és possible la vinculació a través dels recursos educatius i socials de la ciutat, sempre que l'infant o el jove estigui vinculat a la Fundació.

La professional del Servei d'Atenció a les Famílies, juntament amb l'equip educatiu de referència del menor, serà l'encarregada de pactar una primera entrevista amb la família per tal d'informar del servei i d'oferir la possibilitat de vincular la família a l'acompanyament familiar.

Les problemàtiques que refereixen les famílies poden ser diverses:

  • En relació als adults, pares o tutors: Separacions, dols, relacions de maltractament, conflictes de parella, dificultats per comunicar-se amb altres membres de la família, sensació de soledat o de sobrecàrrega per part d'algun membre de la família, crispació de l'ambient familiar per la pèrduda de la feina o problemes econòmics, etc.
     
  • En relació als menors: Acompanyament en el seguiment escolar del fill, en els hàbits i rutines, horaris, dificultats de relació o comunicació amb els fills, relacions de maltractament, excés de permissivitat o d'autoritat, rols invertits (fills que fan de pares i pares que fan de fills), sensació de no tenir el control sobre els fills, sensació de no poder posar normes o límits, dificultats per mostrar afecte cap als fills, dificultats en la relació amb fills que presenten alguna dificultat afegida (salut mental, variabilitat funcional, etc.)

La persona o família interessada en l'acompanyamnet familiar ha d'assistir a una primera entrevista amb la psicòloga del SAF, on explicaran les dificultats i les necessitats. A partir d'aquí es valorarà quines persones de la família han de participar en les sessions i es començarà l'acompanyament familiar.

La família que participa en l'acompanyamnet familiar s'ha de comprometre a l'assistència a les sessions i ha de tenir interès i necessitat d' implicar-se i treballar aspectes familiars.

El nombre de sessions dependrà de la problemàtica, el ritme de la família i de les necessitats que vagin sorgint en les sessions.

Durant la intervenció, la família anirà treballant amb l'acompanyament de la psicòloga del SAF les necessitats detectades. És possible que durant la intervenció es plantegi a la família la vinculació a altres recursos adequats a les seves necessitats.

Durant la vinculació de la família en l'acompanyament familiar, la psicòloga del SAF es compromet a coordinar-se i treballar en xarxa amb la resta de professionals que intervenen amb la família.

El tancament es realitzarà quan la família i els professionals implicats vegin que les necessitats inicials i les que han pogut anar sorgint estan resoltes, quan s'han realitzat aprenentatges i canvis a nivell familiar o personal i ja no cal l'acompanyament familiar. També es pot realitzar el tancament per desvinculació de la família. El tancament no sempre és definitiu, es deixa la porta oberta per si de cas la família més endavant pot tornar a necessitar el servei.